Wyznanie wiary

1. Wierzymy, że jest JEDEN, ŻYJĄCY I PRAWDZIWY BÓG
jedyny, nieskończony, niezmienny, suwerenny, nieograniczony czasem i przestrzenią, wierny sobie i swoim obietnicom, który istnieje wiecznie w trzech oddzielnych, rozróżnialnych osobach: Ojca, Syna i Ducha Świętego, równych w mocy i chwale, który wszystko stworzył, wszystko podtrzymuje swą mocą i nad wszystkim panuje, który w sposób najpełniejszy i ostateczny objawił się w Jezusie Chrystusie jako doskonały w miłości, świętości i sprawiedliwości, i dokonał w pełni swojego miłosierdzia i łaski dzieła zbawienia człowieka.

2. Wierzymy, że JEZUS CHRYSTUS jest jednorodzonym Synem Bożym
poczętym przez Ducha Świętego i narodzonym z Marii dziewicy, który jest prawdziwie Bogiem i prawdziwie człowiekiem. Wierzymy w Jego poczęcie z Marii dziewicy, bezgrzeszne życie i całkowite wypełnienie się w Nim wszystkich mesjańskich proroctw Starego Testamentu; wierzymy w Jego cuda, nauczanie, zastępczą, odkupieńczą śmierć, cielesne zmartwychwstanie i wniebowstąpienie; Jego nieustanne wstawiennictwo i Jego osobowy, widzialny powrót na ziemię, kiedy wzbudzi do życia umarłych, odsłoni pełnię swego Chwalebnego Królestwa i obdarzy wierzących wiecznym błogosławieństwem.

3. Wierzymy, że DUCH ŚWIĘTY przyszedł od Ojca i Syna,
aby przekonać świat o grzechu, sprawiedliwości i sądzie. Duch Święty odnawia, uświęca, napełnia mocą i wyposaża do służby wszystkich, którzy wierzą w Jezusa Chrystusa. Wierzymy, że Duch Święty zamieszkuje w każdym wierzącym w Jezusa Chrystusa i że jest On nieustającym Pomocnikiem, Nauczycielem, Dawcą darów i Przewodnikiem. Wierzymy, że poprzez zamieszkującego w nas Ducha Świętego możemy doświadczać uwolnienia z niewoli szatana, świata i grzechu. Wierzymy, że Duch Święty przynosi częściowe doświadczenie rzeczywistości Królestwa Bożego, wówczas gdy działa w życiu wierzącego i poprzez nie, swoją suwerenną i ponadnaturalną mocą.

4. Wierzymy, że PISMO ŚWIĘTE jest Słowem Boga,
które zostało nam przekazane za sprawą Bożego natchnienia i jest ostatecznym autorytetem dla życia wierzących w każdej kulturze i wieku, i nieomylną regułą w sprawach wiary i praktyki, mającą pierwszeństwo przed tradycją kościoła i wszelką ludzką opinią. Pismo Święte jest ostateczną instancją w sprawach dotyczących sporów doktrynalnych, sądów moralnych i sprawach dyscypliny kościelnej Powinno być ono interpretowane zgodnie z kontekstem i celem; w pełnym czci posłuszeństwie żyjącemu Panu, który poprzez nie mówi w mocy Ducha Świętego. Nadrzędnym celem Pisma Świętego jest prowadzenie ludzi do wiary w Jezusa i zbawienia, które jest w Jego imieniu. Wierzymy, że poprzez głoszenie Słowa Bożego ludzie są prowadzeni ku bliskiej, osobowej więzi z Chrystusem i stają się Jego dojrzałymi naśladowcami.

5. Wierzymy, że CZŁOWIEK został stworzony przez Boga na Jego podobieństwo,
ale uległ kuszeniu diabła i w następstwie tego zbuntował się przeciwko Bogu. Człowiek jako Mężczyzna i Kobieta jest upadły w swej naturze, dowodząc tego stanu poprzez swoje grzeszne uczynki. Jest więc on grzesznikiem poprzez swoją naturę i wybór i dlatego ciąży na nim klątwa potępienia. Bóg dokonuje odnowienia tych, którzy pokutują ze swoich grzechów i wyznają Jezusa Chrystusa jako Pana; ogłasza ich usprawiedliwionymi na podstawie wiary, przebacza im grzechy, adoptuje ich jako swoje dzieci i włącza ich w swoje Ciało chrzcząc Duchem Świętym, który jest gwarancją przyszłego zmartwychwstania i dziedzictwa z Chrystusem.

6. Wierzymy w jeden, święty, powszechny i apostolski KOŚCIÓŁ,
żywe Ciało Jezusa Chrystusa, którego On jest Głową, a wszystkie osoby narodzone z wody i z Ducha, są członkami. Wierzymy, że Pan Jezus Chrystus pozostawił Kościołowi dwa ustanowienia; Chrzest i Wieczerzę Pańską, które stanowią dramatyczny obraz istoty Ewangelii. Wierzymy, że ci, którzy zostali ochrzczeni w Chrystusa w wodzie i Duchu Świętym są tym samym zobowiązani i upoważnieni do posłuszeństwa Bożemu Słowu, pokutowania, kiedy zgrzeszą i powinni dążyć do życia w posłuszeństwie i świętości. Ci, którzy trwają w grzechu powinni być napominani i poddani kościelnej dyscyplinie.

7. Wierzymy, że wierzący posiadają AUTORYTET,
dany im przez Jezusa Chrystusa, nad mocami duchowej ciemności sterowanymi przez szatana, władcę tego świata. Aktywnie doświadczamy tego autorytetu, kiedy się modlimy, przywdziewamy duchową zbroję, walczymy przez wiarę, posługujemy naszymi duchowymi darami i podążamy ku duchowej dojrzałości w Chrystusie. Wierzymy, że szatan i demony są osobowymi, inteligentnymi istotami, które zostały pokonane przez Chrystusa, który dokona ich ostatecznego zniszczenia na wieki, kiedy powróci, aby dokończyć dzieła budowania Królestwa Bożego na ziemi.

Z wyznawanej przez nas wiary wynikają nasze wartości. Najważniejsze z nich to:

Bóg

Ewangelia

Człowiek

Najwyższą wartością jest dla nas sam Bóg, który w osobach Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego siebie samego nam ofiarowuje. Natchnione przez Boga prawdy ewangeliczne zaliczamy do najcenniejszych wartości kultury ludzkiej. Są one dla nas miarą wartości życia i działania oraz wezwaniem do właściwych postaw względem Stwórcy i stworzenia. Stworzenie człowieka na obraz Boży czyni go wyjątkowym pośród wszelkich form życia. Uznanie wyjątkowości i niepowtarzalności ludzkiego życia zaliczamy do wartości naczelnych.
Zasadą naczelną przyjętego przez nas EWANGELICZNEGO /czyli z Ewangelii wynikającego/ systemu wartości jest miłość. Umiłowanie Boga oraz miłość bliźniego znajduje odbicie w naszym haśle:
„Wierni Bogu, przyjaźni ludziom”. Miłość do Boga najpełniej wyraża się wiernością Jemu samemu, Jego Słowu, Jego celom. Wierność Bogu jest również źródłem miłości bliźniego. Postawy przyjaźni względem ludzi uczymy się od samego Boga. Jezus Chrystus znany był jako „przyjaciel grzeszników”. On nie przyszedł, aby potępić, ale szukać i ratować zagubionych i nie aby Mu służono, ale aby służyć.
Uważamy, że Kościół Jezusa Chrystusa powinien być najbardziej przyjazną i usługową „instytucją” w społeczeństwie. Kościół jako lud Boży, bez względu na różnice rasowe, narodowościowe czy społeczne swoich członków, cel swego istnienia powinien znajdować nie w sobie samym, lecz w służbie dla Bożej chwały i ku pożytkowi ludzi.

BÓG i to wszystko, co przynosi Jemu chwałę
Do naszych najwyższych wartości zalicza my to wszystko, co przynosi Bogu chwałę. Uważamy, że nadrzędnym celem człowieka jest oddawanie chwały Bogu i radowanie się Nim na wieki. Bóg zasługuje z naszej strony na jak największy wysiłek, jaki wkładamy we wszystko, czego się podejmujemy w Jego imieniu. Naszym pragnieniem jest godnie reprezentować Boga, dlatego też staramy się, aby jakość naszej służby przynosiła Bogu chwałę.

JEZUS CHRYSTUS, Jego dzieło odkupienia i panowanie w Kościele
Uznanie panowania Chrystusa w Kościele wyrażamy poprzez wypełnianie Jego celów dla Kościoła – głosząc Ewangelię, troszcząc się o moralne i duchowe dobro ludzi wokół siebie, o ubogich i potrzebujących, gdziekolwiek się oni znajdują. Wyrazem naszej wiary jest trwanie w posłuszeństwie Bogu, aby stawać się podobnymi do Jezusa Chrystusa w Jego charakterze i celach. Pośrednictwo Jezusa Chrystusa uważamy za wartościowe, jedyne dające każdemu chrześcijaninowi możliwość doświadczania osobistej społeczności z Bogiem. Nasze modlitwy docierają do Boga przez Jezusa Chrystusa, który po wniebowstąpieniu zasiadł po prawicy na tronie Boga w niebie i nieustannie oręduje za swoimi uczniami i tymi, którzy przez nich uwierzą.

DUCH ŚWIĘTY, Jego Przewodnictwo i Moc
Uważamy, ze obecność Ducha Świętego w życiu każdego chrześcijanina, jak i całego Kościoła stanowi źródło dynamicznej, przemieniającej życie i służbę, mocy. Zachęcamy do prowadzenia życia w pełni Ducha Świętego. Aktywnie poszukujemy przez modlitwę Jego przewodnictwa zarówno na etapie planowania jak i wykonania. Wierzymy, że Duch Święty może poprowadzić naszą posługę w sposób pozwalający zarówno na uporządkowany charakter naszych nabożeństw, jak i na spontaniczne przejawy działania Ducha. Uznajemy, że wszystkie dary duchowe powinny być praktykowane w życiu Kościoła w duchu miłości, w zgodności z zasadami Pisma Świętego i uległości w stosunku do przywództwa lokalnego kościoła.

Zbawcza moc Ewangelii.
Ewangelia jest Bożą Dobrą Nowiną o zbawieniu, jakie jest dostępne w Jezusie Chrystusie dla każdego pokutującego. Jest w niej moc zwycięstwa Boga nad grzechem i złem. Każdy, kto przyjmuje przesłanie Ewangelii, podejmuje decyzję o swoim życiu i miejscu w wieczności. Świadomość znaczenia tego daru Bożego i odpowiedzialności przed Bogiem za jego przekazywanie, przynagla nas do dzielenia się nim z innymi.

Poszukiwanie i odnajdywanie zagubionych
Pismo Święte przedstawia Boga jako Misjonarza, który nieprzerwanie poszukuje zagubionych ludzi. Bóg Ojciec posłał swego jedynego Syna, aby szukał i zbawiał tych, którzy są zagubieni. Wierzymy, że Kościół także jest „posłany” do wypełniania tego celu. Dlatego też wiele z naszych posług zostało podjętych mając na uwadze potrzeby ludzi niewierzących.

Postawa przyjaźni.
W naszym życiu i służbie staramy się być przyjaźni ludziom. Bóg, który nas pierwszy umiłował, dał nam wzorzec i przykład właściwych relacji, których podstawą ma być miłość i akceptacja. Jezus Chrystus podkreślał i pokazywał, że postawa miłości wobec ludzi nie oznacza akceptacji wszystkich ich poglądów czy poparcia dla ich zachowań. Szczególnie odnosi się to do osób, które odrzucają jedyność Boga i Zbawiciela. Jako uczniowie Jezusa Chrystusa uważamy, że z Jego „mistrzowskiego stylu” traktowania ludzi rodzą się z postawy przyjaźni.

Uznanie wyjątkowości i niepowtarzalności ludzkiego życia
Stworzenie człowieka na Boży obraz czyni go wyjątkowym pośród wszelkich form życia. Tylko istota ludzka może trwać we wspólnocie ze Stwórcą, rozmawiać i żyć z Nim w bliskości. Boży obraz, zniekształcony przez grzech, zostaje w wierzących odnowiony przez Jezusa Chrystusa i mogą oni powrócić do realizacji zamiarów jakie Bóg ma w stosunku do ludzi i świata.

Realizacja Bożych celów
Wypełnianie Bożych celów uważamy za nadrzędną sprawę życia i służby. Biblia jest świadectwem tego, jak Bóg, poprzez różne wydarzenia, prowadzi historię ku ściśle określonemu celowi. Jezus Chrystus działał z wizją ściśle określonego, ostatecznego celu. Jako słudzy Jezusa Chrystusa, także chcemy, aby nasze życie służyło wypełnianiu Bożych zamiarów. Podejmując bieżące decyzje pragniemy kierować się świadomością tego, do czego Bóg nas stworzył i przeznaczył, przynaglani znajomością ostatecznego celu, do którego zmierza cała historia.

Poszanowanie indywidualności
Kościół w swojej posłudze powinien szanować indywidualność każdej osoby zarówno w procesie podejmowania decyzji o przyjęciu Chrystusa, jak i w dalszej drodze wiary. Dlatego też dążymy do stworzenia środowiska przyjaznego i bezpiecznego, w którym ludzie mogliby słuchać Ewangelii i rozważać wezwanie Chrystusa w warunkach zapewniających im taki stopień anonimowości, jakiego pragną. Staramy się także szanować prawo każdego wierzącego do uwielbiania i doświadczania Boga na swój własny sposób, uznając że inni mają do tego takie samo prawo. Nikt nie powinien wywierać na innych presji dostosowania się do „mojego” sposobu przeżywania obecności Boga.

Ważność małżeństwa i rodziny
Rodzina zajmuje centralne miejsce w Biblii. Wierzymy, że rodzina została zaplanowana i stworzona przez Boga, a jej prawidłowe funkcjonowanie jest możliwe tylko w zgodzie z Bożym wzorcem. Zgodnie z nim, relacje męża i żony powinny być kształtowane na podobieństwo relacji Kościoła i Chrystusa. Dzieci są darem Boga, a rodzice i opiekunowie odpowiadają za ich wychowanie według Bożych norm w miłości i karności z poszanowaniem ich wyjątkowości. Autorytet rodziców, czyli prawo do egzekwowania posłuszeństwa, pochodzi od Boga. Rodzice są oni przed Nim odpowiedzialni za sposób, w jaki tę władzę sprawują. Uważamy, że Kościół powinien otaczać małżeństwa i rodziny szczególną troską, gdyż ich prawidłowe funkcjonowanie jest podstawą prawidłowego funkcjonowania Kościoła i społeczeństwa. Przeczytaj również list od Rady Starszych zawierający stanowisko na temat nierozerwalności małżeństwa.

Szafarstwo życiem i powierzonymi zasobami
Uważamy, że nasze życie i każda dobra rzecz, którą posiadamy, pochodzi i należy do Boga. Dotyczy to naszego czasu, umiejętności i energii oraz majętności. Bóg obdarzył nas tym wszystkim i oczekuje, że będziemy tym mądrze zarządzali, inwestując z radością i hojnością. Według Biblii wszelkie „pierwociny” oraz dziesiąta część naszych dochodów należą do Boga. Zachęcamy do traktowania dziesięcin jako pierwocin przeznaczonych dla Boga. Oznacza to, że najpierw ofiarujemy Bogu, a potem zaspakajamy inne potrzeby. Człowiek oddany Bogu nie poprzestaje jedynie na tym, co powinien, ale jest zawsze gotowy do ofiarności, która wynika z postawy serca.

Przywilej zarządzania światem
Uważamy, że świat w którym żyjemy nie jest dziełem przypadku, ale jest rezultatem stworzenia przez Boga, który nie tylko powołał świat do istnienia, ale w każdej chwili podtrzymuje i prowadzi do wyznaczonego przez siebie celu. Człowiek ma przywilej dobrowolnego uczestniczenia w Bożej opiece nad światem poprzez odpowiedzialne zarządzanie planetą ziemią.