Misja i cele

 Jezus Chrystus powiedział:

„Będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej.
Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego.” Ew. Mateusza 22:37-39
 
„Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna,
i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata.”  Ew. Mateusza 28:19-20

Kościół Społeczność Chrześcijańska w Działdowie istnieje, by Przybliżać ludzi do Boga.

 

Naszą misją jest w szczególności:

   1. Uwielbianie Boga

   2. Ewangelizowanie świata

   3. Budowanie społeczności i przyjaznej atmosfery z innymi

   4. Biblijne wychowywanie chrześcijan

   5. Służenie innym ludziom tymi darami, którymi nas Bóg obdarował

 

Naszym zadaniem jest: Przyjmować wszystkich, by poznawali Jezusa i stawali się członkami Bożej rodziny, przygotowywać wierzących do dojrzałości na podobieństwo Chrystusa, przemieniać świat służąc swoimi darami i opowiadając o Bogu, aby tym wszystkim wywyższyć Jego Imię.